Služba

Strážníci městské policie vykonávají při své každodenní práci celou škálu různých činností, přičemž většina z nich je upravena zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Další činnosti pak vyplývají z ostaních zákonných a podzákonných právních předpisů a pokynů vedení města Nové Město nad Metují. Ze všech činností, které strážníci provádějí jmenujme ty nejdůležitější:

Přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku

 Tuto činnost plní strážníci zejména častými motorizovanými nebo pěšími hlídkami, při kterých kontrolují dodržování veřejného pořádku a v nočních hodinách také nočního klidu, řeší dopravní přestupky, monitorují pohyb nežádoucích osob a vozidel, kontrolují důležité a zájmové objekty a také dbají na dodržování pořádku a čistoty ve městě. Významný podíl na ochraně bezpečnosti osob a majetku má také odchyt volně se potulujících zvířat, které se strážníci následně snaží vrátit jejich majitelům, nebo umístit v některém ze zvířecích útulků.

Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

V tomto případě městská policie řeší zejména nedobré sousedské vztahy, obtěžování různého charakteru (mám na mysli hluk, křik, hlasitou hudbu, psí štěkot, zápach nebo kouř), narušování pokojného soužití, zdravých životních podmínek, spánku, atp. Jedná se v podstatě o zachování pravidel slušného chování, které je podle všeobecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou klidného a spořádaného života občanů v daném místě, čase a situaci.

Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

 Zde městská policie dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek města jako např. o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích, o čistotě ve městě, o ochraně a udržování městské zeleně na území města, o místním poplatku za provozování výherních automatů, o provádění zimní údržby na pozemních komunikacích, chodnících a jiných prostranstvích, o tržním řádu, atd. Se všemi těmito vyhláškami se občan může seznámit buď přímo na městském úřadě, nebo prostřednictvím elektronické úřední desky na webových stránkách města. Všechny vyhlášky města jsou uvedeny zde.

Podílí se na prevenci kriminality v obci

Prevenci kriminality řeší městská policie dvěma základními způsoby. V prvním případě se jedná o služebně – taktickou činnost prováděnou zejména motorizovanou a pěší hlídkovou službou, monitoringem a kontrolou podezřelých osob a vozidel, nepravidelnou kontrolou předem vytypovaných zájmových objektů, atd. Ve druhém případě se jedná o činnost osvětovou, jejímž cílem je seznámit statisticky nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva (děti a senioři) s obecnými i konkrétními riziky a způsoby jak těmto rizikům účinně předcházet. Městská policie se také podílí na výrobě a tvorbě propagačních materiálů, které mají za úkol seznámit s těmito riziky nejen ohrožené skupiny, ale i širokou veřejnost.

Dále městská policie odhaluje přestupky a jiné správní delikty a také spolupůsobí společně s Policií České republiky na jiných úkolech spadajících do jejich společné nebo individuální působnosti. Také vede spisovou agendu k přestupkům, pořizuje a vyhodnocuje data z kamer a měřičů rychlosti a poskytuje údaje ministerstvu Vnitra za účelem zpracování statistických informací.

 Oprávnění a pravomoci strážníků:

Strážník je při výkonu pravomoci oprávněn:

1.) požadovat vysvětlení – strážník je oprávněn požadovat vysvětlení od všech osob, které mohou přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku, nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci.

 2.) vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů – strážník je oprávněn vyžadovat data z informačních systémů a registrů vedených konkrétními subjekty v jejich samostatné nebo přenesené působnosti. V praxi to znamená tolik, že strážník je oprávněn při výkonu služby vyžadovat data například z registru řidičů, z matriky, z živnostenského a obchodního rejstříku, atd. Instituce, které tyto informační systémy nebo registry vedou jsou povinny mu tuto informaci vydat, popřípadě jsou-li splněny zákonné podmínky mu k nim umožnit nepřetržitý, dálkový přístup.

3.) požadovat prokázání totožnosti – strážník je oprávněn požadovat prokázání totožnosti, tj. zjišťovat jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště osoby. Osoba je vždy povinna výzvě k prokázání totožnosti vyhovět, jinak se vystavuje riziku předvedení na Policii České republiky ke zjištění její totožnosti.

4.) předvést osobu – viz. předchozí případ, nebo na žádost orgánu, který má ze zákona obdobné oprávnění (například orgán obce).

5.) zakázat vstup na určená místa – strážník je oprávněn zakázat vstup na určená místa, jestliže by mohlo dojít k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob. Strážník může využít k označení místa i technických prostředků (zejména pásky s nápisem „MĚSTSKÁ POLICIE – VSTUP ZAKÁZÁN“).

6.) otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor – také do něj vstoupit a učinit bezodkladná opatření je-li ohrožen život, zdraví nebo majetek občanů.

7.) odejmout věc – strážník je oprávněn odejmout věc, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí, nebo může být zabrána.

8.) použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV) – tento prostředek zlidověl pod názvem „botička“. TPZOV se využívá v zákonem taxativně vymezených případech k zabránění odjezdu vozidla, jestliže osoba, která vozidlo na místě ponechala  je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku a není na místě přítomna.

9.) odebrat zbraň – v tomto případě se jedná o všechny druhy zbraní. Zbraní se podle zákona rozumí cokoliv, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším (ocelová trubka, kus skla, nůž, prak, řetěz, kuše, střelné zbraně, a podobně). Zajištěnou střelnou zbraň strážník odevzdá místně a věcně příslušnému oddělení Policie České republiky.

10.) vstupovat do živnostenských provozoven – strážník je oprávněn vstupovat do živnostenských provozoven v provozní nebo pracovní době a to do všech prostor určených pro zákazníky.

11.) použít donucovací prostředky – donucovací prostředky se používají k překonání odporu osoby, která odmítne bez vážného důvodu vyhovět výzvě nebo příkazu strážníka. Donucovací prostředky se volí podle konktrétní situace tak, aby bylo dosaženo účelu sledovaného zákrokem. Mezi donucovací prostředky patří např. hmaty, chvaty, kopy a údery sebeobrany, slzotvorné a elektrizující prostředky, obušek a jiné úderné prostředky, pouta, úder služební zbraní, hrozba služební zbraní, varovný výstřel ze služební zbraně a TPZOV.

12.) použít služebního psa – strážník je oprávněn použít služebního psa namísto nebo vedle donucovacích prostředků. Ustanovení o donucovacích prostředcích dle zákona o obecní policii se přitom použije obdobně.

13.) použít služební zbraň – strážník je oprávněn použít služební zbraně za podmínek nutné obrany, krajní nouze, nebo k zamezení útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet a použití donucovacích prostředků by bylo zřejmě neúčinné.

14.) usměrňovat provoz na pozemních komunikacích

15.) provádět dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu – dohledem nad bezpečností a plynulostí silničního provozu se rozumí i měření rychlosti a to homologovanými, certifikovanými zařízeními určenými pro měření rychlosti vozidel (radary), a to jak na stacionární tak na mobilní bázi.

16.) pořizovat kamerové a fotografické záznamy – strážník je oprávněn pořizovat kamerové a fotografické záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě obrazové, zvukové, nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. Pokud jsou ve městě zřízeny stálé kamerové, automatické, technické systémy, městská policie toto vhodným způsobem uveřejní.

 17.) provádět další úkony –  které vyplývají ze zákona o obecní policii nebo z jiných právních předpisů, vyhlášek města, nebo pokynů vedení města.

hdr