Legislativa

Předpisy, kterými se strážník obecní policie při výkonu své pravomoci řídí:

Ústava ČR
Listina základních práv a svobod
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Vyhláška MV č. 418/2008 Sb., kterou se provádí ZOP
Vyhláška MV č. 444/2008 Sb., kterou se provádí ZOP o zdravotní způsobilosti
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu
Vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o ŘP
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
NV č. 455/2009 Sb., kterým se stanoví rostliny a houby obsahující omamné a psychotropní látky a jejich množství větší než malé pro účely TZ
NV č. 467/2009 Sb., kterým se stanoví množství větší než malé omamných a psychotropních látek a jedů pro účely TZ
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
Zákon č. 273/2008 Sb., o PČR
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 379/2005 Sb., tabákový zákon
Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních
Vyhláška MV č. 384/2002 Sb., kterou se provádí zákon o zbraních
NV č. 338/2002 Sb., k zabezpečení zbraní a střeliva
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

Strážník

Strážník je veřejným činitelem, který vykonává své povolání jako zaměstnanec obce. Strážník nevykonává svoji činnost ve služebním poměru, jako např. příslušníci Policie České republiky nebo příslušníci Hasičského záchranného sboru apod. Na druhé straně je ovšem třeba uvést, že strážník je oprávněn zasahovat do práv a svobod třetích osob. S ohledem na jeho postavení a náplň činnosti práce musí tato osoba, na rozdíl od ostatních zaměstnanců orgánů veřejné moci, splňovat určitá nadstandardní kritéria.
 *
Strážníkem může být bezúhonný a spolehlivý občan České republiky starší 21 let, který je zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou (k tomu srovnej přechodná ustanovení v zákoně o obecní policii) a má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, které jej opravňuje vykonávat povinnosti a oprávnění podle zákona o obecní policii a dalších zákonů (dále jen „osvědčení“).
 *
Osvědčení získá čekatel nebo strážník na základě úspěšného absolvování zkoušky před komisí Ministerstva vnitra. Za školení a výcvik čekatele i strážníka před zkouškou odpovídá obec. Obec je povinna zabezpečit školení čekatele před první zkouškou do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru, strážníka před každou zkouškou, a to nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti osvědčení. Přičemž toto školení musí proběhnout ve specializovaném školicím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo v obdobném zařízení obecní policie. Výcvik k používání donucovacích prostředků a realizaci dalších oprávnění podle zákona není, na rozdíl od školení, nutno vykonávat před každou zkouškou.
 *
Výše uvedená zkouška se skládá z písemného testu a ústního přezkoušení. Čekatel musí tuto zkoušku složit na počátku svého působení v obecní policii a dále jako strážník opakovat každé 3 roky, pokud jej ze zákonných důvodů Ministerstvo vnitra České republiky nevyzve k přezkoumání jeho odborné způsobilosti dříve.
 *
Osvědčení se vydává strážníkovi na dobu tří let. Orgánem, který je oprávněn toto osvědčení vydat a odejmout je Ministerstvo vnitra České republiky. Podrobnosti o vydávání a odnímání osvědčení jsou uvedeny přímo v zákoně o obecní policii, případně v prováděcí vyhlášce.