Co mám dělat, jestliže:

a) jsem za stěračem vozidla našel (našla) tuto výzvu:

Jestliže jste našel (našla) za stěračem vozidla nebo na jiném vhodném místě tuto výzvu, pak jste povinen (povinna) ihned (nejpozději do 10 pracovních dnů) se dostavit na služebnu Městské policie k projednání Vašeho přestupku.

S sebou si vezměte:

a) platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas)

b) řidičský průkaz

c) osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)

POZOR, NA VÝZVU JSTE POVINEN (POVINNA) SE VE STANOVENÉ LHŮTĚ DOSTAVIT!!


b) jsem nalezl (nalezla) opuštěného psa, nebo jiné poraněné zvíře:

Jestliže jste nalezl (nalezla) opuštěného psa nebo jiné poraněné zvíře kontaktujte prosím linku 156, nahlaste jméno, příjmení, telefonický kontakt na Vaši osobu a vyčkejte na místě do příjezdu hlídky Městské policie. Pokud pes nemá známku nebo není očipován, bude na 36 hodin umístěn v městském kotci a poté odvezen do útulku v Lukavicích. Jiné zvíře než pes bude po dohodě s veterinářem umístěno buď ve veterinární ordinaci nebo ve Stanici pro hendikepované živočichy v Jaroměři. Prosím, nenahlašujte volně pobíhající kočky nebo jiné dravce pokud nejsou nějak viditelně zranění nebo hendikepovaní!

POZOR, JESTLIŽE PSA NALEZNETE JINDE NEŽ V KATASTRU MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, TAK PSA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVOZTE NA SLUŽEBNU MĚSTSKÉ POLICIE, ALE VOLEJTE LINKU 156!


c) chci oznámit protiprávní jednání jehož jsem byl(a) svědkem:

Pokud jste si jist(a), že se jedná o protiprávní jednání, zavolejte na linku 156, nahlaste jméno, příjmení, telefonický kontakt na Vaši osobu a vyčkejte na místě do příjezdu hlídky Městské policie. Nemusíte se bát představit, nebo sdělit údaje o své osobě, protože Městská policie je ze zákona vázána mlčenlivostí a údaje o oznamovatelích třetím osobám nesděluje. To se netýká orgánů činných v trestním řízení a zvláštních orgánů územních samosprávných celků v rozsahu nutném pro výkon jejich pravomoci.

Pokud chcete nahlásit podomní prodej nebo nějakou obdobnou podezřelou osobu nebo osoby, věnujte pozornost zejména těmto skutečnostem:

  • jakým vozidlem osoba nebo osoby přijely (typ vozidla, registrační značka)
  • jak vypadaly (oblečení, výška postavy, barva vlasů, očí, atd.)
  • jakou firmou se prokazují
  • co přesně po Vás požadovaly
  • kam potom odešly

d) jsem nalezl peněženku nebo jiný podobný předmět:

Jestliže jste nalezl(a) peněženku nebo jiný podobný předmět (hodinky, tašku, batoh, apod.) můžete zavolat linku 156 a vyčkat na místě příjezdu službu konající hlídky, nebo můžete peněženku nebo jiný podobný předmět odnést na služebnu Městské policie a předat službu konajícímu strážníkovi.


e) jsem ztratil(a) nějakou věc:

Jestliže jste ztratil nějakou věc (například tašku, peněženku, klíče, atd.) můžete zavolat na linku 156, nahlásit, jakou věc jste ztratil (její podrobný popis) a nechat na sebe kontakt. V případě nálezu se Vám Městská policie obratem ozve. Totéž platí pokud se Vám ztratilo zvíře.


f) jsem nalezl(a) použitou injekční stříkačku:

Jestliže jste nalezl(a) použitou injekční stříkačku, volejte linku 156 a vyčkejte příjezdu službu konající hlídky. Tato injekční stříkačku odborně zajistí a předá k likvidaci specializované firmě. Na stříkačku nikdy nesahejte holou rukou – hrozí nebezpečí nákazy!


g) někdo v mém okolí (např. soused) ruší noční klid

Doba nočního klidu je stanovena zákonem od 22:00 – 6:00 hodin, víkendy a svátky nevyjímaje. Pokud někdo v této době výrazným zůsobem ruší noční klid, zavolejte na linku 156 a vyčkejte příjezdu službu konající hlídky. Nutno však upozornit, že zhruba 80% všech výjezdů na rušení nočního klidu se ve finále ukáže jako zbytečných a ponejvíce spočívá „ve vyřizování účtů mezi sousedy“. Městská policie je vybavena zařízením pro orientační měření hladiny hluku a hluk musí skutečně překročit hranici stanovenou pro obvyklý noční provoz ve městě. Pokud je ovšem tato hranice překročena a je spolehlivě zjištěn viník, může Městská policie využít svých oprávnění a případně udělit i sankci.